Обратно в делоАДМИНИСТРАТИВЕН
СЪД СОФИЯ-град

4 отделение, състав

адм. дело №

7617 / 2022г.

гр. София

14.9.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Съдържание:
Административен съд София град, Х тричленен състав, съобщава на основание чл.181, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, че по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД против заповед № РД11-1810/04.08.2022г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните е образувано ад